Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Zawartość stron

Szczecinek, 22.06.2016r

INFORMACJA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż realizuje projekt pt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim-II" w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do co najmniej jednej z grup:

  • Kobiety,
  • Osoby długotrwale bezrobotne (znajdujące się w ewidencji od co najmniej 12 miesięcy),
  • Osoby bezrobotne powyżej w wieku 50 lat i więcej,
  • Osoby bezrobotne posiadające stopień niepełnosprawności,
  • Osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie).
 
W jego ramach projektu będzie udzielone wsparcie dla 190 osób,  w tym 95 kobiet.  Beneficjenci będą mogli skorzystać z następujących instrumentów:
  • Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe,
  • Staże,
  • Prace interwencyjne,
  • Doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 
Na realizację przedsięwzięcia przewidziano kwotę 1.757.862,34 PLN. Czas trwania projektu przewidziano na okres 01.01.2016r- 31.12.2016r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę